menu close menu

Festivals

Date EventDescription
25.03.2020 WEDNESDAY CHANDRAMANA YUGADISHA. SHAKHA
'SHARVARI' SAMVATHSAR BEGINS
7.00 P.M. PALKI UTSAVA
8.00 P.M. PANCHANGA SHRAVANA
VASANTHA POOJA
26.03.2020 THURSDAY 8.00 P.M. THOTTILU SEVA AND
PANAKA SEVA BEGINS
EVERY DAY AFTER RATHRI POOJA
UNTIL VASANTHA MAASA
28.03.2020 SATURDAY SRI RAMA NAVAMI MAHOTSAVA BEGINS12.15 P.M. MAHA NAIVEDYA
DARSHAN SEVA
5.00 P.M. MRITHIKA HARANA
6.00 P.M. ANKURA AROPANA
8.00 P.M. NITYOTHSAV
BHANDI GARUDOTHSAV VASANTHA
POOJA, SAMARADHANA
29.03.2020 SUNDAY DWAJA AROHANA10.00 A.M. MAHA PRARTHANA, YAJNYA ARAMBHA
KANKANA BANDHANA, PRADHAN HOMA
5.15 P.M. DWAJAROHANA
BALI PRADHAN UTSAV
6.30 P.M. MAHA NAIVEDYA, SAMARADHANA
9.00 P.M. RATHRI POOJA-DEEPARADHANA
BALI PRADHAAN - RATHA-UTSAVA,
GARUDOTSAV - VASANTH POOJA
30.03.2020 MONDAY11.30 A.M. YAJNYA PRADHAAN HOMA
5.30 P.M. BALI PRADHAAN UTHSAVA
MAHANAIVEDYA, SAMARADHANA
9.00 P.M. RATHRI POOJA, DEEPARADHANA
BALI PRADAAN-RATH UTSAVA,
NITHYOTHSAVA
HANUMANUTHSAVA
VASANTHA POOJA
31.03.2020 TUESDAY 11.30 A.M. YAJNYA PRADHANA HOMA
5.30 P.M. BALI PRADHANA
6.00 P.M. MAHA NAIVEDYA, SAMARADHANA
9.00 P.M. RATHRI POOJA-DEEPARADHANA
BALI PRADAANA
RATH UTSAV-NITHYOTSAV
SHESHOTSAV
VASANTHA POOJA
01.04.2020 WEDNESDAY 11.30 A.M. YAJNYA PRADHANA HOMA
5.30 P.M. BALI PRADAANA UTHSAVA
MAHA NAIVEDYA, SAMARADHANA
9.00 P.M. RATHRI POOJA-DEEPARADHANA
BALI PRADAANA, NITHYOTSAV,
GARUDA UTHSAV MRIGA BETE
PETE SAVARI-VASANTHA POOJA
02.04.2020 THURSDAYSRI RAMA NAVAMISRI RAMA NAVAMI
6.00 A. M. PRATHAH POOJA
8.30 A. M. NAJARU KANIKA PROCESSION
9.00 A. M. ABHISHEKA TO LORD VENKATARAMANA
11.00 A.M. MAHA POOJA
2.00 P.M. YAJNYA PRADHANA HOMA
3.30 P.M. MAHA POORNAHUTHI
BALI PRADHANA
MAHA NAIVEDYA
6.30 P.M. RATHA POOJANAM
RATHAROHANA, SAMARADHANA
12 MIDNIGHT RATHRI POOJA AT
BRAHMARATH-RATHOTHSAVA
VISHRANTHI POOJA, RAJATH RATH
UTHSAV, NITHYOTHSAVA
4.00 A.M. CHANDRAMANDALA-UTHSAV
VASANTHA POOJA
5.00 A.M. EKANTHA POOJA
25.03.2020 TO 08.04.2020 DARSHAN SEVA ONLY
DURING UTHSAVAS.
03.04.2020 FRIDAY AVABHRITH 10.00 A.M. DWAARA POOJA, KAVATA UDHGATANA
ASHTA MANAGALA DARSHAN
3.00 P.M. CHOORNOTHSAV
PETESAVARI-AVABHRITH SNANA
6.00 P.M. CHANDRA MANDALA UTSAVA
DWAJA AVAROHANA WITH DARSHAN
SEVA, YAJNYA VISARJANA, MAHA POOJA
11.00 P.M. SAMPROKSHANA, SAMARADHANA
RATHRI POOJA
04.04.2020 SATURDAY SARVAIKADASHI
08.04.2020 WEDNESDAY SHATHA KALASHABHISHEKA6.00 A.M. TEMPLE OPENS
10.00 A.M. ABHISHEKA TO ALL DIETEES
1.00 P.M. SHATHA KALASHA ABHISHEKA,
KANAKABHISHEKA, GANGA BHAGIRATHI
ABSHISHEKA
5.30 P.M. MAHA NAIVEDYA, DARSHAN SEVA
SAMARADHAN
9.00 P.M. RATHRI POOJA-DEEPARADHANA -
RATHA UTSAVA NITHYOTSAV WITH
DARSHAN SEVA, CHANDRA MANDAL
UTSAVA, VASANTHA POOJA
SHREEMAD DEVENDRA THEERTHA SWAMI PUNYATITHI
N.B. : DEVOTEES CAN BOOK 'KANAKABHISHEKA' TO ALL
DEITIES ON SHATHA KALASHA DAY BY PAYMENT OF Rs. 350-00
11.04.2020 SATURDAY 10.30 A.M. DARSHAN SEVA
SANKASHTA HARA CHATHURTHI 10:12
12.04.2020 SUNDAY 10.30 A.M. DARSHAN SEVA
13.04.2020 MONDAYMESHA SANKRAMANA
15.04.2020 WEDNESDAY10.30 A.M. DARSHAN SEVA
18.04.2020 SATURDAY SARVAIKADASHI10.30 A.M. DARSHAN SEVA
19.04.2020 SUNDAY VANTHIGE VASANTHA POOJA
22.04.2020 WEDNESDAY10.30 A.M. DARSHAN SEVA
23.04.2020 THURSDAYAMAVASYA
25.04.2020 SATURDAY10.30 A.M. DARSHAN SEVA
26.04.2020 SUNDAY AKSHAYA THRITHIYA10.30 A.M. DARSHAN SEVA
5.30 P.M. HAGALOTHSAVA, MAHA NAIVEDYA,
SAMARADHANA
9.30 P.M. RATHRI POOJA, RATHOTSAV
NITHYOTSAV, VASANTH POOJA
RAJATHA RATHA UTSAV
29.04.2020 WEDNESDAY10.30 A.M. DARSHAN SEVA
30.04.2020 THURSDAYSRI SRINIVASA KALYANA 12.30 P.M. MAHA POOJA, MAHA NAIVEDYA,
DARSHAN SEVA
5.30 P.M. SRINIVASA KALYANA
AT VASANTHA MANTAP
Muhurtham: GODHULI MUHURTH
9.30 P.M. PRASANNA POOJA, SAMARADHANA
02.05.2020 SATURDAY 10.30 A.M. DARSHAN SEVA
03.05.2020 SUNDAY 10.30 A.M. DARSHAN SEVA
5.30 P.M. DINDI UTHSAV
04.05.2020 MONDAY BHAGAVATHA VAISHNAV EKADASHI
05.05.2020 TUESDAY VEDAVYASA JAYANTHI 10.30 A.M. ABHISHEKA - POOJA
12.00 NOON MAHA NAIVEDYA
6.00 P.M. RATHRI POOJA-NITHYOTSAVA
GARUDOTSAV, VASANTHA POOJA
SAMARADHANA
8.00 P.M. DARSHAN SEVA
06.05.2020 WEDNESDAY SRI NARASIMHA JAYANTHI 9.30 A.M. ABHISHEKA - POOJA
10.30 A.M. SRI NARASIMHA MANTRA HAVANA
2.00 P. M. POORNAHUTI
5.30 P.M. MAHA NAIVEDYA-DARSHAN
SEVA-SAMARADHANA
9.00 P.M RATHRI POOJA - PETE SAVARI
NITHYOTSAVA, VASANTH POOJA
07.05.2020 THURSDAY VAISHAKA POORNIMA 12.30 A.M. MAHA NAIVEDYA, DARSHAN SEVA
6.00 P.M. SAMARADHANA
8.00 P.M. RATRI POOJA,
PETE SAVARI, KATTE POOJA
12.00 P.M. NITHYOTHSAV,
GADI PRASAD, VASANTH POOJA
SHREEMAD VASUDENDRA THEERTHA SWAMY PUNYATITHI
09.05.2020 SATURDAY 10.30 A.M. DARSHAN SEVA
10.05.2020 SUNDAY SANKASHT HARA CHATHURTHI 9:5510.30 A.M. DARSHAN SEVA
13.05.2020 WEDNESDAY 10.30 A.M. DARSHAN SEVA
14.05.2020 THURSDAY VRISHABHA SANKRAMANA
16.05.2020 SATURDAY 10.30 A.M. DARSHAN SEVA
17.05.2020 SUNDAY 10.30 A.M. DARSHAN SEVA
18.05.2020 MONDAYSARVAIKADASHI SHREEMAD RAJENDRA THEERTHA
SWAMY PUNYATITHI
20.05.2020 WEDNESDAY 10.30 A.M. DARSHAN SEVA
22.05.2020 FRIDAY AMAVASYA
23.05.2020 SATURDAY 10.30 A.M. DARSHAN SEVA
24.05.2020 SUNDAY 10.30 A.M. DARSHAN SEVA
27.05.2020 WEDNESDAY 10.30 A.M. DARSHAN SEVA
29.05.2020 FRIDAY SHREEMAD SURENDRA THEERTHA
SWAMY PUNYATITHI
30.05.2020 SATURDAY 10.30 A.M. DARSHAN SEVA
31.05.2020 SUNDAY 10.30 A.M. DARSHAN SEVA
02.06.2020 TUESDAY SARVAIKADASHI
05.06.2020 FRIDAY POORNIMA
06.06.2020 SATURDAY 10.30 A.M. DARSHAN SEVA
07.06.2020 SUNDAY 10.30 A.M. DARSHAN SEVA
08.06.2020 MONDAY SANKASHTA HARA CHATURTHI 9:34
10.06.2020 WEDNESDAY 10.30 A.M. DARSHAN SEVA
13.06.2020 SATURDAY 10.30 A.M. DARSHAN SEVA
14.06.2020 SUNDAY MITHUNA SANKRAMANA 10.30 A.M. DARSHAN SEVA
17.06.2020 WEDNESDAY SARVAIKADASHI
20.06.2020 SATURDAY 10.30 A.M. DARSHAN SEVA
21.06.2020 SUNDAYKHANDAGRASA SURYAGRAHANA SPARSHA : 10:04 AM
MADHYA : 11:37 AM
MOKSHA : 1.22 PM
23.06.2020 TUESDAYSHREEMAD VARADENDRA THIRTHA SWAMY PUNYATITHI
24.06.2020 WEDNESDAY 10.30 A.M. DARSHAN SEVA
26.06.2020 FRIDAY SHREEMAD JNANINDRA THIRTHA SWAMY PUNYATITHI
27.06.2020 SATURDAY10.30 A.M. DARSHAN SEVA
28.06.2020 SUNDAY 10.30 A.M. DARSHAN SEVA
30.06.2020 TUESDAY CHATHURMASA BEGINS 10.00 A.M. ABHISHEKA TO LORD
VENKATRAMANA 24 KALASHA
ABHISHEKA SANIDYA HAVANA
1.00 P.M. SUVASINI -BRAHMANASANTHARPANE
01.07.2020 WEDNESDAY SARVAIKADASHI 9.00 A.M. UDHWARJANA, 16TH BHAJANA EKAAHA
6.30 A.M. TO THURSDAY 6.30 A.M.
04.07.2020 SATURDAY 10.30 A.M. DARSHAN SEVA
05.07.2020 SUNDAY 10.30 A.M. DARSHAN SEVA
GURU POORNIMA
06.07.2020 MONDAYSHREE SUKRITHEENDRA TIRTHA SWAMY PUNYATITHI
08.07.2020 WEDNESDAYSANKASHTA HARA CHATHURTHI 9:49 10.30 A.M. DARSHAN SEVA
10.07.2020 FRIDAY10.30 A.M. SHREE YADAVENDRA TIRTHA SWAMY PUNYATITHI (1)
11.07.2020 SATURDAY 10.30 A.M. DARSHAN SEVA
12.07.2020 SUNDAY 10.30 A.M. DARSHAN SEVA
15.07.2020 WEDNESDAY 10.30 A.M. DARSHAN SEVA
16.07.2020 THURSDAY KARKATAKA SANKRAMANASARVAIKADASHI
18.07.2020 SATURDAY10.30 A.M. DARSHAN SEVA
19.07.2020 SUNDAY 10.30 A.M. DARSHAN SEVA
20.07.2020 MONDAYAMAVASYA
22.07.2020 WENDESDAY 10.30 A.M. DARSHAN SEVA
25.07.2020 SATURDAY NAAGA PANCHAMI SHREE MADHAVENDRA TEERTHA SWAMY PUNYATITHI
26.07.2020 SUNDAY 10.30 A.M. DARSHAN SEVA
29.07.2020 WEDNESDAY 10.30 A.M. DARSHAN SEVA
30.07.2020 THURSDAY SARVAIKADASHI
31.07.2020 FRIDAYPAVITHRA ROPANAM SHREE VARAMAHALAKSHMI VRITHA
10.30 A.M. PAVITHRA DAARA POOJA
12.00 NOON MAHA NAIVEDYA
7.00 P.M. RATHRI POOJA
7.30 P.M. SAMARADHANA
01.08.2020 SATURDAY 10.30 A.M. DARSHAN SEVA
02.08.2020 SUNDAY10.30 A.M. DARSHAN SEVA
03.08.2020 MONDAY POORNIMA-RAKSHA BANDHAN 4.30 P.M. SAMUDRA POOJA
04.08.2020 TUESDAY RUGUPAKARMA10.30 A.M. UPAKARMA HOMA
12.30 P.M. MAHA NAIVEDYA
DARSHAN SEVA
05.08.2020 WEDNESDAY 10.30 A.M. DARSHAN SEVA
07.08.2020 FRIDAYSANKASTAHARA CHATHURTHI 9:42
08.08.2020 SATURDAY 10.30 A.M. DARSHAN SEVA
09.08.2020 SUNDAY 10.30 A.M. DARSHAN SEVA
11.08.2020 TUESDAYSRI KRISHNA JANMASTAMI CHANDRODAYA 12:07 A.M.
12.08.2020 WEDNESDAY MOSARU KUDIKE HARIVASARA TIME: 11:19 A.M.
SRI KRISHNA LEELA UTSAV
5.00 P.M. VITTLA PINDI
8.30 P.M. RATHRI POOJA
15.08.2020 SATURDAY10.30 A.M. DARSHAN SEVA
16.08.2020 SUNDAY10.30 A.M. SIMHA SANKRAMANA
19.08.2020 WENDESDAY AMAVASYA
21.08.2020 FRIDAY GOWRI THRITHIYA
22.08.2020 SATURDAYSRI GANESHA CHATHURTHI 9.00 PETESAVARI OF SRI GANESH MURTHY
12.00 NOON PRATHISHTA, GANA HOMA
SARVALANKAR POOJA
8.00 P. M RANGA POOJA
(GANESH UTSAV WILL BE HELD FOR 6
DAYS. EACH DAY GANAPATHI HAVANA,
RANGA POOJA)
27.08.2020 THURSDAY 12.00 P.M. MAHA NAIVEDYA, MANGALARATHI
MOODU GANAPATHI SEVA,
SAMARADHANE
5.00 P.M. GANESH VISARJANA UTSAV
AT SHAMBHAVI RIVER
N.B.: NO DARSHAN SEVA IN ALL 6 DAYS
29.08.2020 SATURDAY SARVAIKADASHI10.30 A.M. DARSHAN SEVA
01.09.2020 TUESDAY 'ANANTHA CHATHURDASHI' 9.00 A.M. KALASHA POORANA
AT SHAMBHAVI RIVER- PETE SAVARI
1.00 P.M ANANTHA VRUTHA POOJA
5.30 P.M MAHA NAIVEDYA
DARSHAN SEVA - SAMARADHANA
9.00 P.M KATHA SHRAVAN, RATHRI POOJA
02.09.2020 WENDESDAY 8.00 A.M. POORNIMA, KALASHA VISARJANA
9.00 A.M. POOJA, DARSHAN SEVA,
MAHALAYA (PITHRA PAKSHA) BEGINS,
SHREEMAD YADAVENDRA THEERTHA
SWAMI PUNYATITHI (2)
05.09.2020 SATURDAY SANKASHTAHARA CHATHURTHI 8:52 10.30 A.M. DARSHAN SEVA
06.09.2020 SUNDAY10.30 A.M. DARSHAN SEVA
09.09.2020 WEDNESDAY 10.30 A.M. DARSHAN SEVA
12.09.2020 SATURDAY10.30 A.M. DARSHAN SEVA
13.09.2020 SUNDAY SARVAIKADASHI 10.30 A.M. DARSHAN SEVA
16.09.2020 WEDNESDAY KANYA SANKRAMANA
17.09.2020 THURSDAY SARVA PITHRU SHRADDA MAHALAYA AMAVASYA
18.09.2020 FRIDAY ADHIKA ASHWIJA PURUSHOTHAMA MASARAMBHA
19.09.2020 SATURDAY10.30 A.M. DARSHAN SEVA
20.09.2020 SUNDAY10.30 A.M. DARSHAN SEVA
23.09.2020 WENDESDAY10.30 A.M. DARSHAN SEVA
26.09.2020 SATURDAY 10.30 A.M. DARSHAN SEVA
27.09.2020 SUNDAY SARVAIKADASHI 10.30 A.M. DARSHAN SEVA
30.09.2020 WENDESDAY 10.30 A.M. DARSHAN SEVA
01.10.2020 THURSDAY 10.30 A.M. POORNIMA
03.10.2020 SATURDAY 10.30 A.M. DARSHAN SEVA
04.10.2020 SUNDAY 10.30 A.M. DARSHAN SEVA
05.10.2020 MONDAYSANKASHTAHARA CHATHURTHI 8:44
07.10.2020 WENDESDAY 10.30 A.M. DARSHAN SEVA
10.10.2020 SATURDAY 10.30 A.M. DARSHAN SEVA
11.10.2020 SUNDAY 10.30 A.M. DARSHAN SEVA
13.10.2020 TUESDAYSARVAIKADASHI
16.10.2020 FRIDAY AMAVASYAPURUSHOTHAMA MASA ENDS
17.10.2020 SUNDAY TULA SANKRAMANA NAVARATHRI (DUSSERA) BEGINS
9.00 A.M. NAVANNA POOJA, PETE SAVARI
N. B. FROM 17.10.2020 TO 25.10.2020 DAILY
9.00 A.M. PARAYANAS
10.30 A.M. DURGA NAMASKAR
12.45 A.M. MAHA NAIVEDYA
8.00 P.M. RANGA POOJA
21.10.2020 WEDNESDAY SRI LALITHA PANCHAMI SHARADA POOJA
23.10.2020 FRIDAY DURGASHTAMI
24.10.2020 SATURDAY MAHA NAVAMI, AYUDHA POOJA
26.10.2020 MONDAY "VIJAYA DASHAMI" 10.30A.M. CHANDIKA HAVAN
SANAVAGRUHAYUKTHA
MAHASUDARSHANA HAVANA
4.30 P.M. POORNAHUTHI
5.30 P.M. MAHA NAIVEDYA
DARSHAN SEVA - SAMARADHANA
9.00 P. M. RATHRI POOJA
5.15 A.M. PASHCHIMA JAGARA
BHAJANS STARTS
6.15 A.M. KAKAD ARATHI
PASCHIMA JAGAR BHAJAN FROM 26.10.2020 TO 26.11.2020
27.10.2020 TUESDAY SARVAIKADASHI
31.10.2020 SATURDAY 10.30 A.M. DARSHAN SEVA
POORNIMA
01.11.2020 SUNDAY 10.30 A.M. DARSHAN SEVA
04.11.2020 WEDNESDAY SANKASTAHARA CHATHURTHI 8:56 10.30 A.M. DARSHAN SEVA
07.11.2020 SATURDAY10.30 A.M. DARSHAN SEVA
08.11.2020 SUNDAY 10.30 A.M. DARSHAN SEVA
11.11.2020 WEDNESDAY SARVAIKADASHI 10.30 A.M. DARSHAN SEVA
13.11.2020 FRIDAY 5.21 A.M. JALA POORANAM (EVENING)
THAILABHYANGA (5:21 AM)
14.11.2020 SATURDAY NARAKA CHATHURDASHI DHANALAXMI POOJA, DEEPAVALI
15.11.2020 SUNDAY AMAVASYA GO POOJA
16.11.2020 MONDAY VRISCHIKA SANKRAMANABALINDRA POOJA, DHANYALAXMI POOJA
18.11.2020 WEDNESDAY10.30 A.M. DARSHAN SEVA
20.11.2020 FRIDAY SHREEMAD UPENDRA THEERTHA SWAMY PUNYATITHI
21.11.2020 SATURDAY 10.30 A.M. DARSHAN SEVA
22.11.2020 SUNDAY 10.30 A.M. DARSHAN SEVA
25.11.2020 WEDNESDAY "KARTHIK EKADASHI" 10.00 A.M. UDWARJANA
6.00 P.M. KSHIRABDHI POOJA
8.00 P.M. RATHRI POOJA, JAGARAARTHI AND
BHAJAN, THROUGHOUT NIGHT
6.00 A.M. BHAJANA MANGAL WITH AARTHI
26.11.2020 THURSDAY VAISHNAVANAM ATHIRIKTHOPAVASA
27.11.2020 FRIDAY "UTHANA DWADASHI"9.00 A.M MAHA NAIVEDYA, POOJA
6.00 P.M TULASI POOJA
9.00 P.M RATHRI POOJA, RATH UTSAVGADIPRASADA,
VASANTHA POOJA
28.11.2020 SATURDAY 7.00 P.M. MRIGABETE UTHSAV
29.11.2020 SUNDAY VANA BHOJANA (VAIKUNTA CHATURDASHI)10.00A.M. ABHISHEKHA TO SRI
VENKATARAMANA & SRI VITTALA
6.30 P. M. DHATHRI HAVANA (AT VANA)
7.30 P. M. MAHA NAIVEDYA-DARSHAN SEVA
SAMARADHANA
10.00 P. M. RATHRI POOJA, VANA SAVARI
(COVERING ABOUT 16 KMS IN A RARE ROUTE AND REACHING
TEMPLE AT 6.30 A. M. MONDAY)
30.11.2020 MONDAY“KARTHIK POORNIMA" 6.00 P. M. MAHA NAIVEDYA-DARSHAN SEVA
SAMARADHANA
9.00 P. M. RATHRI POOJA
RATH UTSAV-VASANTH POOJA
DEEPOTHSAVA- KATTE POOJA
PETE SAVARI
2.00 A.M. NITHYOTSAV, GADI PRASADA
01.12.2020 TUESDAY “AVABHRITH” (OKULI) 1.00 P. M. GANJI SAMARADHANA
4.00 P. M. ABHISHEKA-AVABHRITH
PETE SAVARI
8.00 P. M. CHANGE OF POOJA PARYAYA
9.00 P.M. ALANKAR POOJA, SANIDHYA HAVAN
12.00 NOON MAHANAIVEDYA- RATHRI POOJA
03.12.2020 THURSDAYSANKASTAHARA CHATHURTHI 8:37
05.12.2020 SATURDAY 10.30 A.M. DARSHAN SEVA
06.12.2020 SUNDAY10.30 A.M. DARSHAN SEVA
09.12.2020 WEDNESDAY 10.30 A.M. DARSHAN SEVA
10.12.2020 THURSDAY 5.30 P.M. DINDI UTHSAV
11.12.2020 FRIDAYSARVAIKADASHI
13.12.2020 SUNDAY 10.30 A.M. DARSHAN SEVA
14.12.2020 MONDAY AMAVASYA
15.12.2020 TUESDAY DHANUSANKRAMANA DEEPOTHSAVA TO ANNAPPA DAIVA
SHREEMAD BHUVANENDRA THEERTHA
SWAMY PUNYATITHI
16.12.2020 WEDNESDAY 10.30 A. M. DARSHAN SEVA
19.12.2020 SATURDAY 10.30 A. M. DARSHAN SEVA
20.12.2020 SUNDAY CHAMPA SHASHTI 10.30 A.M. DARSHAN SEVA
5.00 P. M. HAGALOTSAVA, MAHANAIVEDYA
DARSHAN SEVA, BOORI SAMARADHANA
8.30P.M. RATHRI POOJA, RATH UTSAV
BHANDI UTSAV, VASANTH POOJA
21.12.2020 MONDAY SHREEMAD UPENDRA THEERTHA
SWAMY PUNYATITHI
23.12.2020 WEDNESDAY 10.30 A.M. DARSHAN SEVA
24.12.2020 THURSDAY 5.30 P.M. DINDI UTHSAV
25.12.2020 FRIDAY SURVAIKADASHI GEETHAJAYANTHI
26.12.2020 SATURDAYMUKKOTIDWADASHI 6.00 A.M. NADI (RIVER) SNANA, PETE SAVARI
9.00 A.M. ABHISHEKA TO SRI BINDHU MADHAVA
SANIDHYAHAVAN
12.00 NOON MAHA NAIVEDYA
6.00 P.M. SAMARADHANA
7.30 P.M. RATHRI POOJA, DEEPAARADHANA
RATHAUTHSAVA
NITHYOTHSAVA WITH DARSHAN SEVA,
BHANDI UTHSAVA, VASANTHA POOJA
30.12.2020 WEDNESDAY "PRATHISHTA MAHOTHSAV"8.00 A.M. NAJARU KANIKA
8.30 A.M. MAHA PRARTHANA
ABHISHEKA TO LORD
SHREE UGRA NARASHIMHA
(PANCHAMRITH & SHIYALA ABHISHEKA)
NOTE : USUALY SRI SRI KASHI MUTT SAMSTAN SWAMIJI WILL
GRACE THE OCCASION WITH HIS GRACIOUS PRESENCE &
PERFORMS THE ABHISHEKA
4.00 P.M. GANGA BHAGIRATHI ABHISHEKA
KANAKABHISHEKA
7.30 P.M. MAHANAIVEDYA, MAHA POOJA
DARSHANA SEVA, SAMARADHANA
12.00 MID NIGHT RATHRI POOJA DEEPARADHANA
RATHAUTHSAVA, VISHRANTHI POOJA
RAJATH RATHA UTHSAV
NITHYOTHSAV WITH DARSHAN SEVA
5.30 A.M. CHANDRA MANDAL UTHSAVA
VASANTHA POOJA
(ALL THE ABOVE SEVA & UTSAVA CONDUCTED BY TEMPLE
BHANDARA & TENS OF MULKI G.S.B.) (DEVOTEES CAN BOOK
KANAKA ABHISHEKA TO LORD UGRA NARASIMHA ON PRATHISTHA
POORNIMA DAY BY PAYMENT OF RS. 350-00)
02.01.2021 SATURDAY SANKASTA HARA CHATURTHI 9:18
04.01.2021 MONDAY "SRI VIJAYEENDRA THIRTHA SWAMIJI'S PUNYA THITHI"5.00 P.M. HAGALOTHSAVA
6.30 P.M. MAHANAIVEDYA
DARSHAN SEVA, SAMARADHANA
9.30 P.M. RATHRI POOJA, RATHA UTHSAVA,
NITHYOTHSAVA, BHANDI UTHSAVA,
VASANTHA POOJA
06.01.2021 WEDNESDAY 10.30 A.M. DARSHAN SEVA
08.01.2021 FRIDAY "24TH ANNIVERSARY OF SAHASRA KUMBHABHISHEKA"10.00 A.M. MOOLA MANTRA HAVANA
12.30 NOON MAHA NAIVEDYA, DARSHAN SEVA
5.00 P. M. RATHRI POOJA - PETE SAVARI
RATHA UTSAVA, NITHYOTSAVA
BHANDI GARUDA UTSAVA
VASANTHA POOJA, SAMARADHANA
09.01.2021 SATURDAY SARVAIKADASHI10.30 A.M. DARSHAN SEVA
13.01.2021 WEDNESDAY ELLU AMAVASYA
14.01.2021 THURSDAYMAKARA SANKRAMANA
16.01.2021 SATURDAY 10.30 A.M. DARSHAN SEVA
17.01.2021 SUNDAY10.30 A.M. DARSHAN SEVA
19.01.2021 TUESDAY "KIRI SHASHTI" 5.00 P.M. HAGALOTHSAVA
6.30 P.M. MAHA NAIVEDYA, DARSHAN SEVA,
SAMARADHANA
9.30 P.M. RATHRI POOJA, RATH UTHSAVA
NITHYOTHSAVA, BANDI SHESHA
UTHSAVA, VASANTHA POOJA
20.01.2021 WEDNESDAY 10.30 A.M. DARSHAN SEVA
21.01.2021 THURSDAY SRI SRI SUDHEENDRA THIRTHA SWAMIJI'S PUNYA TITHI12.30 P.M. MAHA POOJA, MAHANAIVEDYA
6.00 P.M. GOLDEN PALKI UTHSAV
8.00 P.M. SAMARADHAN
23.01.2021 SATURDAY DINDI UTSAV 10.30 A.M DARSHAN SEVA
24.01.2021 SUNDAY SARVAIKADASHI 10.30 A.M DARSHAN SEVA
27.01.2021 WEDNESDAY 10.30 A.M DARSHAN SEVA
28.01.2021 THURSDAY POORNIMA
30.01.2021 SATURDAY 10.30 A.M DARSHAN SEVA
31.01.2021 SUNDAY 10.30 A.M DARSHAN SEVA
SANKASHTAHARA CHATHURTHI 9:03
03.02.2021 WEDNESDAY10.30 A.M DARSHAN SEVA
06.02.2021 SATURDAY 10.30 A.M DARSHAN SEVA
07.02.2021 SUNDAY 5.30 P.M DINDI UTHSAV 10.30 A.M DARSHAN SEVA
08.02.2021 MONDAYBAGAVATHA VAISHNAVA EKADASHI
10.02.2021 WEDNESDAY10.30 A.M DARSHAN SEVA
11.02.2021 THURSDAY AMAVASYA
12.02.2021 FRIDAY KUMBHA SANKRAMANASHREEMAD SUMATEENDRA THEERTHA SWAMY PUNYATITHI
13.02.2021 SATURDAY 10.30 A.M DARSHAN SEVA
14.02.2021 SUNDAY 10.30 A.M DARSHAN SEVA
17.02.2021 WEDNESDAY 10.30 A.M DARSHAN SEVA
19.02.2021 FRIDAY RATHA SAPTHAMI 6.00 A.M NADI SNANA AT SHAMBHAVI RIVER
RATHA UTHSAVA, NITHYOTHSAVA
VASANTHA POOJA
10.00 A.M. SAANIDHYA HAVANA
12.00 A.M. MAHA NAIVEDYA, DARSHAN SEVA
6.00 P.M. RATHRI POOJA, RATHA UTHSAVA
NITHYOTHSAVA
BHANDI GARUDOTHSAVA
VASANTHA POOJA, SAMARADHANA
20.02.2021 SATURDAY BHEESHMASTAMI 10.00 A.M. GAYATHRI MANTRA HAVANA
5.00 P.M. HAGALOTHSAVA
6.30 P.M. MAHA NAIVEDYA, DARSHAN SEVA
SAMARADHANA
8.30 P.M. RATHRI POOJA, RATHA UTHSAVA
BANDI UTHSAVA, VASANTHA POOJA
21.02.2021 SUNDAY "MADHVA NAVAMI"10.30 A.M. DARSHAN SEVA
5.00 P.M. HAGALOTHSAV
6.30 P.M. MAHA NAIVEDYA,
SAMARADHANA
8.30 P.M. RATHRI POOJA, RATHA UTHSAVA
BHANDI HANUMAN UTHSAVA
VASANTHA POOJA
22.02.2021 MONDAY5.30 A.M. DINDI UTHSAV
23.02.2021 TUESDAY SURVAIKADASHI
27.02.2021 SATURDAY POORNIMA 10.30 A.M. DARSHAN SEVA
28.02.2021 SUNDAY 10.30 A.M. DARSHAN SEVA
02.03.2021 TUESDAY ANGARAKA SANKASHTAHARA CHATHURTHI 9:41
03.03.2021 WEDNESDAY SHREEMAD VIBUDHENDRA THIRTHA SWAMY PUNYATITHI 10.30 A.M. DARSHAN SEVA
06.03.2021 SATURDAY 10.30 A.M. DARSHAN SEVA
07.03.2021 SUNDAY10.30 A.M. DARSHAN SEVA
08.03.2021 MONDAY DINDI UTSAV
09.03.2021 TUESDAY SARVAIKADASHI
10.03.2021 WEDNESDAYVAISHNAVANAM SHRAVANOPAVASA10.30 A.M. MAHASHIVARATHRI
11.03.2021 THURSDAYMAHASHIVARATHRI
13.03.2021 SATURDAY AMAVASYA
14.03.2021 SUNDAYMEENA SANKRAMANA
17.03.2021 WEDNESDAY10.30 A.M. DARSHAN SEVA
20.03.2021 SATURDAY 10.30 A.M. DARSHAN SEVA
21.03.2021 SUNDAY 10.30 A.M. DARSHAN SEVA
24.03.2021 WEDNESDAY DINDI UTHSAV 10.30 A.M. DARSHAN SEVA
25.03.2021 THURDAY SARVAIKADASHI
27.03.2021 SATURDAYSHREEMAD RAGHAVENDRA THIRTHA SWAMY PUNYATITHI10.30 A.M. DARSHAN SEVA
6.00 P.M. MAHANAIVEDYA, RATHRI POOJA
GOLDEN PALKI UTHSAVA
BANDI UTHSAVA, VASANTHA POOJA
6.30 P.M. SAMARADHANA
28.03.2021 SUNDAY HOLY POORNIMA, KAMADAHANA10.30 A.M. DARSHAN SEVA
30.03.2021 TUESDAY SHREEMAD YADAVENDRA TIRTHA SWAMY PUNYATITHI (3)
31.03.2021 WEDNESDAY SHREEMAD KESHAVENDRA TIRTHA SWAMY PUNYATITHI10.30 A.M. DARSHAN SEVA
SANKASHTAHARA CHATHURTHI 9:27
03.04.2021 SATURDAY 10.30 A.M. DARSHAN SEVA
04.04.2021 SUNDAY 10.30 A.M. DARSHAN SEVA
06.04.2021 TUESDAY 5.30 P.M. DINDI UTHSAV
07.04.2021 WEDNESDAY SARVAIKADASHI
10.04.2021 SATURDAY 10.30 A.M. DARSHAN SEVA
11.04.2021 SUNDAY10.30 A.M. DARSHAN SEVA
12.04.2021 MONDAY AMAVASYA