menu close menu

Month: December 2018

Shatha Kalashabhisheka

Abhisheka to all deities – Shatha Kalasha Abhisheka – Kanakabhisheka – Ganga Bhagirathi Abhisheka Maha Naivedya – Darshana Seva – Samaradhana – Rathri Pooja – Deeparadhana – Ratha Utsava – Nithyotsava with Darshana Seva – Chandra Mandala Utsava – Vasantha Pooja