menu close menu

Sri Srinivas Kalyanothsava

12:30 pm Maha Pooja, Maha Naivedya, Darshana Seva

5:30 pm Srinivas Kalyan at Vasanth Mantap

6:47 pm Godhuli Muhurth

9:30 pm Prasanna Pooja , Samaradhana