menu close menu

Shatha Kalashabhisheka

-6:00 AM Temple Opens – 10:00 AM Abhisheka to all deities

– 1:00 PM Shatha Kalasha Abhisheka – Kanakabhisheka – Ganga Bhagirathi Abhisheka

– 5:30 PM Maha Naivedya – Darshana Seva – Samaradhana

– 9:00 PM Rathri Pooja – Deeparadhana – Ratha Utsava – Nithyotsava with Darshana Seva – Chandra Mandala Utsava – Vasantha Pooja