menu close menu

Ratha Sapthami

6:00 AM Nadi Snana at Shambhavi River – Ratha Utsava – Nithyotsava – Vasantha Pooja

10:00 AM Saanidhya Havana – 12:00 PM Maha Naivedya – Darshana Seva

6:00 PM Samaradhana – 8:00 PM Rathri Pooja – Ratha Uthsava – Nithyotsava – Bhandi Garuda Utsava – Vasantha Pooja