menu close menu

Ratha Sapthami 24-01-2018

6:00 am Nadi Snana at Shambhavi River, Rathothsava, Nithyothsava, Vasantha Pooja

10:00 am Saanidhya Havana

12:00 noon  Maha Naivedya, Darshana Seva

6:00 pm Rathri Pooja, Rathothsava, Nithyothsava Bhandi Garudothsava, Vasantha Pooja & Samaradhana